چسب زدن بيني

1- چسب‌هايي كه براي نگهداري شكل و فرم بيني استفاده م‌شوند، بايستي از نوع باريك بوده، ترجيحاَ از جنس ميكروپور بوده و جهت راحتي بيشتر شما مارك 3M پيشنهاد مي‌شود. دقت كنيد كه چسب‌ها همه ظاهر يكساني دارند و اين مسئله دال بر كيفيت يكسان آنها نمي‌باشد. دقت كنيد كه مارك چسب در دايره مركزي آن 3M ميكروپور باشد.

2- چسب زدن روي بيني در سه لايه انجام مي‌شود. قبل از چسب زدن بهتر است با يك پنبه الكل چربي سطح پوست را تميز كنيد تا چسب بهتر روي پوست بچسبد. آنگاه تعدادي چسب 2-3 سانتي‌متري هم‌اندازه جدا كنيد و لايه اول چسب را بالاتر از نوك بيني ( يك يا سه زخم ) نبايستي زير چسب قرار گيرند.
3- همانگونه كه در شكل مشاهده مي‌شود، چسب‌ها بايستي در لايه اول هم‌اندازه، نصف و نصف پوشاننده يكديگر باشند و اگر در قسمت بالاي بيني شما ورم زيادي دارد، بهتر است اول وسط چسب‌ها اين قسمت را بفشارد و آنگاه طرفين چسب روي بيني قرار گيرند. اگر قسمت بالاي بيني ورم زيادي ندارد و در نيمرخ هلال خفيفي بالاي بيني وجود دارد، نيازي به فشردن قسمت وسط چسب روي بيني نمي‌باشد.

4- لايه دوم چسب عمود به لايه اول مي‌باشد و از دو چسب بلند كه از اطراف چشم‌ها شروع شده و به نوك بيني ختم مي‌شود، تشكيل مي‌گردد. دقت كنيد كه محور اين دو چسب به گونه‌اي باشد كه وقتي به هم مي‌رسند و نوك بيني را جمع مي‌كنند، زخم روي ستونك بين دو سوراخ بيني را نپوشانند.

5- در ا دامه لايه دوم، اضافات چسب‌ها قطع مي‌شود و دمي كه در پايين آويزان است، با يك چسب ديگر روي خودش قرار مي‌گيرد.

6- لايه سوم چسب مانند لايه اول بوده با همان مشخصات باعث استحكام چسب‌هاي لايه زيرين مي‌شود.

7- بعد از آنكه پزشكتان، آتل و تامپون و بخيه‌هاي بيني را برداشت و شيوه چسب زدن را به شما آموخت، مي‌توانيد عصر همان روز حمام رفته، چسب روي بيني خيس خورده و بعد از حمام آن را برداريد و بعد از آن خودتان چسب زدن را انجام دهيد.
8- معيار اينكه چسب روي بيني شما چه موقع تعويض شود، شل شدن چسب‌ها مي‌باشد، اگر مارك چسب شما مناسب بوده و پوست شما چرب نباشد، شايد 2-3 روز يك بار نياز به عوض كردن چسب داشته باشيد ولي در مواردي كه پوست چرب است شايد هر روز مجبور به تعويض چسب روي بيني خود باشيد.
9- بعد از آن كه احساس كرديد چسب روي بيني شما شل است و خواهان عوض كردن آن بوديد، دقت كنيد كه حتماَ چسب خيس خورده وبعد جدا شود. يعني يا حمام برويد و يا كاملاَ صورت خود را بشوييد و در هيچ شرايطي چسب را خشك از روي بيني جدا نكنيد. عكس اين مسئله صادق نيست يعني لزومي ندارد هر بار صورت شما خيس شد، چسب عوض شود. شايد شما روزي چند بار هم صورت خود را بشوييد ولي چسب روي بيني محكم باشد. ملاك زمان تعويض چسب روي بيني، شل شدن چسب مي‌باشد.
10- در موارد نادري ممكن است پوست شما به يك مدل چسب حساسيت نشان دهد كه در اين صورت پوست قرمز و متورم و بعضاَ توام با خارش خواهد بود، در اين موارد بهتر است مارك چسبي كه استفاده مي‌‌كنيد عوض شود.

 
Taping the Nose

1) Tapes used for preservation of shape and form of the nose should be narrow and preferably micropore 3M brand is suggested. Notice that all tapes have same external look and appearance, but this does not mean the same quality for all tapes. The brand on the central circle of the tape should be 3M.

2) Nasal taping is performed in three layers. Before taping clean the surface of the skin with alcohol to make the procedure more effective. Then provide several 2-3 cm strip of tape. Put the first layer of the tape just above nasal tip. Remember never put the nasal tip and the subnasal incisions (one or three) under the tapes.
3) As you notice in the figures, in the first layer, the tapes should have the same size and each tape covers the other half by half. If dorsal part of your nose is very edematous, the middle part of first layer of tapes should put pressure on this part of the nose. But if less edema exists and in profile, a small curve is present on dorsal part, no pressure on the middle part of the tapes is needed.

4) The second layer of the tapes is perpendicular to the first layer and consists of two long tapes started from comer of eyes and finished at the tip of the nose. Take care no to cover the incision on the column between two nares by putting the axis of these tapes upward. These two tapes come together below the nasal tip and shrinks the tip.

5) Still in the second layer, rest of tapes (now making one end) are cut and the remained end is taped on itself with another tape.

6) Third layer of taping is the same as the first layer and causes stabilization of below layers.

7) When nasal external and internal splints and sutures are removed, you will learn how to tape your nose. At night of the same day you can take a shower and when your tape is completely wettened, you may remove your tape and continue taping by yourself.
8) The criteria for time of nasal tape redressing is tape loosening. If the brand of your tape is adequate and your skin is not oily, maybe each 2-3 days you may need tape-redressing. But in cases of oily skin, you may need daily redressing.
9) When the tape on your nose is loosened and you are determined to change it, you ought to wetten it (take a shower or wash your face) and in no occasions you are allowed to remove your tape when still dry. The vice versa is not mandatory: it is not necessary to change your tape when your face becomes wet. You may wash your face several times per day, but your tape remains stable. The criteria for time of nasal tape change is tape loosening.
10) In rare occasions, your skin might be allergic to a special brand of tape in which occasion, your skin becomes red (erythmatous) and edematous together with itching. In these circumstances, you have to change the brand of your tape.

Powered By: Bimarz.com